Lake Hill Resort & Spa, Sosnówka
, Sosnówka
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Lake Hill Apartments

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

        Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia  dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności procesowych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuję warunki Regulaminu. 

       Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie

LAKE HILL APARTMENTS

ul. Tyrolska 2H oraz 2I, 58-564 Sosnówka

         Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Obiektu oraz na stronie internetowej.

 

 

§ 2

Doba Hotelowa

Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.

    Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do 11:00 dnia następnego.

       Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.

        Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy  przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

 

 

    § 3

Rezerwacja i meldunek

Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.

      Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

       Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju nie ma możliwości goszczenia osób niebędących gośćmi Obiektu

  Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w apartamentach. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu gotówkowego lub blokady środków na karcie płatniczej/kredytowej w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 100 PLN/dobę na w przypadku dokonania zniszczenia mienia w apartamencie.

       W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie ma obowiązku zwrotu opłaty za daną dobę hotelową. 

 

 

§ 4

Usługi i usługi dodatkowe

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

Warunki do pełnego wypoczynku;

Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;

Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie;

Dezynfekcję pokoi oraz części wspólnych;

Sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Obiekt dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

Dodatkowo na życzenie Gościa Obiekt świadczy następujące usługi:

Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

Zamawianie taxi;

Wszystkie dodatkowe usługi takie jak sprzątanie, wymiana ręczników, pobyt z pupilem czy dodatkowe usługi gastronomiczne są dodatkowo płatne i muszą być na bieżąco opłacane przez Gości.

 

 

§ 5

Odpowiedzialność Gości

Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 16 lat powinny znajdować pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

        Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Obiekt zastrzega sobie prawo do odrębnej i indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.

       W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, do zapłaty za ewentualne zniszczenia w Obiekcie.

       Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi. 

Gość przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wydaną kartę do pokoju. W razie zgubienia lub zniszczenia karty, pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN.

W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP na korytarzu hotelu, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 3000 PLN.

 

 

§6

Odpowiedzialność Hotelu

Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

      Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu należącym do obiektu czy każdym innym miejscu na terenie Obiektu.

 

 

§7

Zwrot Rzeczy Pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres 40 dni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

 

 

§8

Cisza nocna

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

 

 

§9

Polityka wobec dzieci

1. Dzieci w wieku 0 – 4 lat pobyt w Obiekcie gratis, nie obejmuje świadczeń związanych z wyżywieniem.

2. Wyżywienie od 4 do 12 lat - według cennika.

3. Wyżywienie dla osoby po 12 roku życia - według cennika.

4. Łóżeczko niemowlęce – gratis.

5. Prośbę o łóżeczko niemowlęce należy zgłosić na etapie rezerwacji. Liczba łóżeczek ograniczona.

 

 

§10

Polityka wobec zwierząt

Obiekt akceptuje zwierzęta domowe wg obowiązującego cennika oraz odrębnego regulaminu dostępnego dla Gości ze zwierzętami w Recepcji.

Najważniejsze informacje:

Gość powinien zgłosić chęć przyjazdu ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji pobytu.

Obiekt nie akceptuje ras psów uznawanych za agresywne. Wykaz ras psów agresywnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku: Pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.

Do Obiektu przyjmowane są jedynie zwierzęta zdrowe z książeczką zdrowia, aktualnymi szczepieniami i potwierdzeniem odrobaczania. Recepcja może wymagać okazania książeczki zdrowia przy przyjeździe, a w przypadku braku aktualnych szczepień, ma prawo nie wyrazić zgody na przebywanie zwierzęcia w obiekcie i na terenie posesji ze względu na bezpieczeństwo innych Gości.

Zwierzęta mogą przebywać w hotelu w wyznaczonych strefach, gdzie powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia również w kagańcach i pod kontrolą dorosłego opiekuna. W szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na teren SPA, kids club, play room. Wyjątek stanowi pies przewodnik.

Niedopuszczalne jest korzystanie z dostępnych w apartamencie ręczników i pościeli na potrzeby zwierząt. Obiekt nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt na łóżku oraz sofach, a także załatwiania potrzeb fizjologicznych w obrębie pokoju i innych wnętrz. 

Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą lub czyszczeniem w przypadku zabrudzenia wnętrz pokoju (w tym wykładziny, materacy lub innego wyposażenia). Wycena dokonywana jest przez Zarządcę apartamentów.

Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez Jego zwierzę na innych osobach, mieniu Obiektu i Gości.

Pobyt ze zwierzęciem wiąże się z dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem.

 

 

§11

Reklamacje

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

 

§12

Postanowienia dodatkowe

W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów poza wyznaczonymi miejscami. Złamanie zakazu skutkuje obciążeniem gościa w wysokości 500 zł.

         W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

        Zakazuje się prowadzenia w Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, pozostawiania materiałów reklamowych i wyborczych, jak również działalności hazardowej.

         Gościom nie wolno dokonywać w apartamentach jakichkolwiek zmian w umeblowaniu i wyposażeniu.

        Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia w apartamentach i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Dopuszczalne jest używanie w apartamentach urządzeń stanowiących wyposażenie pokoi.

 

 

§13

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych jest Lake Hill Hotel Sp z. o. o., mieszcząca się na ul. Tyrolskiej 2G, 58-564 Sosnówka.

 

 

Regulamin voucherów 

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji voucherów

Wystawcą voucherów jest Lake Hill Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Tyrolska 2 G, 58 – 564 Sosnówka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5252687387.

Wystawca posiada w swojej ofercie następujące rodzaje voucherów:

- kwotowe, - pobytowe.

Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę, każdy z voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.

Termin ważności znajduje się na voucherze. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów, w szczególności ograniczenia, co do pobytu w terminach: tzw. „długich weekendów”, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, świąt Wielkanocnych.

Voucher może być wykorzystany jedynie w całości i jednorazowo.

Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

 

§2

Warunki korzystania z Vouchera

Voucher może zostać wykorzystany u wystawcy w obiektach Lake Hill Resort & SPA i Lake Hill Apartments.

Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie Vouchera od daty jego przekazania do Nabywcy.

Nabywca jest zobowiązany do wcześniejszej rezerwacji pobytu. Podstawą do wykonania usługi jest przez Wystawcę jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie jego numeru.

Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty w przypadku niewykorzystania całej kwoty.

W przypadku gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy.

Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

- upływ terminu ważności Vouchera

- uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie jego indywidualnego numeru identyfikacyjnego

- nie dokonano uprzednio rezerwacji zgodnie z treścią ust. 3.

 

§3

 Postanowienia końcowe

Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oferty specjalne

Ferie zimowe z widokiem na Śnieżkę w Lake Hill Hotel
od 346 /os./noc
od 346 /os./noc

Zimowy chillout w samym sercu Karkonoszy!

Szczegóły oferty

Ferie zimowe z widokiem na Śnieżkę w Lake Hill Hotel

Waletynki w Lake Hill Hotel
od 615 /os./noc
od 615 /os./noc

Podaruj swojej drugiej połowie wyjątkowy prezent - relaks w Karkonoszach tylko we dwoje! Poczujcie magię walentynek w powietrzu i spędźcie romantycznie ...

Szczegóły oferty

Waletynki w Lake Hill Hotel

Wielkanoc w Lake Hill Hotel
od 450 /os./noc
od 450 /os./noc

Zbliża się prawdziwie magiczny czas, który sprzyja refleksjom i rodzinnej atmosferze. Teraz możesz spędzić święta wielkanocne w Lake Hill Hotel ...

Szczegóły oferty

Wielkanoc w Lake Hill Hotel

Majówka w Lake Hill Hotel
od 360 /os./noc
od 360 /os./noc

Weekend majowy w Lake Hill to czas na wielkie grillowanie przy pięknej pogodzie i w otoczeniu panoramy Karkonoszy. Smaczne jedzenie prosto z rusztu, orzeźwiające ...

Szczegóły oferty

Majówka w Lake Hill Hotel

Cena dnia ze śniadaniem i obiadokolacją w Lake Hill Hotel
od 320 /os./noc
od 320 /os./noc

Spontaniczny wyjazd w góry? Dlaczego nie! Skorzystaj z naszej oferty elastycznej - gwarancja najniższej ceny z możliwością bezpłatnej anulacji. Wypocznij ...

Szczegóły oferty

Cena dnia ze śniadaniem i obiadokolacją w Lake Hill Hotel

Cena dnia ze śniadaniem w Lake Hill Hotel
od 200 /os./noc
od 200 /os./noc

Spontaniczny wyjazd w góry? Dlaczego nie! Skorzystaj z naszej oferty elastycznej - gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online wraz z możliwością ...

Szczegóły oferty

Cena dnia ze śniadaniem w Lake Hill Hotel

Rodzinna Wielkanoc w Lake Hill Apartments
od 300 /os./noc
od 300 /os./noc

Spędź rodzinne Święta Wielkanocne w niezależnych i stylowych apartamentach z aneksem kuchennym Lake Hill Apartments. Wypocznij z najbliższymi w bezpośrednim ...

Szczegóły oferty

Rodzinna Wielkanoc w Lake Hill Apartments

Weekend majowy w Lake Hill Apartments
od 265 /os./noc
od 265 /os./noc

Spędź Majówkę z najbliższymi w Lake Hill Apartments w naszych przestronnych apartamentach z aneksem kuchennym, rozkoszując się pobytem w otoczeniu ...

Szczegóły oferty

Weekend majowy w Lake Hill Apartments

Cena dnia ze śniadaniem w Lake Hill Apartments z dostępem do strefy wellness
od 125 /os./noc
od 125 /os./noc

Marzysz o chwili wytchnienia w otoczeniu zieleni, wody i gór? To wszystko znajdziesz w naszych rodzinnych i przestronnych apartamentach, które idealnie ...

Szczegóły oferty

Cena dnia ze śniadaniem w Lake Hill Apartments z dostępem do strefy wellness

Cena dnia bez wyżywienia w Lake Hill Apartments
od 50 /os./noc
od 50 /os./noc

Szukasz idealnego miejsca na niezależny odpoczynek z całą rodziną, a może chcesz spędzić więcej czasu ze swoją drugą połówką? Wybierz się ...

Szczegóły oferty

Cena dnia bez wyżywienia w Lake Hill Apartments

Long stay dla biznesu - oferta dla pracujących zdalnie w Lake Hill Apartments
od 119 /os./noc
od 119 /os./noc

Hotel office w otoczeniu natury - oferta skierowana do osób, które pracując zdalnie chcą połączyć efektywną pracę z możliwością przyjemnego ...

Szczegóły oferty

Long stay dla biznesu - oferta dla pracujących zdalnie w Lake Hill Apartments

Rodzinne ferie w Lake Hill Apartments
od 267 /os./noc
od 267 /os./noc

Spędź czas z bliskimi w samym sercu Karkonoszy!

Szczegóły oferty

Rodzinne ferie w Lake Hill Apartments

Obóz zdrowotny Marka Purczyńskiego w Lake Hill Hotel
od 6 500 /os./pobyt
od 6 500 /os./pobyt

Zapraszamy na tygodniowy pobyt do podnóża Karkonoszy w terminie 18-25 marca! W malowniczo położonym, luksusowym Hotelu Lake Hill Resort & Spa odbędzie ...

Szczegóły oferty

Obóz zdrowotny Marka Purczyńskiego w Lake Hill Hotel

Zobacz wszystkie oferty

Tyrolska 2 G
58-564 Sosnówka, PL

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Lake Hill Hotel Sp. z o .o. Sp. Komandytowa, Tyrolska 2G, 58-564, Sosnówka Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane