Lake Hill Resort & Spa, Sosnówka
, Sosnówka
Příjezd
Odjezd

Dokumenty

Regulamin Lake Hill Resort & Spa

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

        Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia  dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych (procesowych) , w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuję warunki Regulaminu. 

       Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie

LAKE HILL RESORT & SPA

ul. Tyrolska 2G, 58-564 Sosnówka

         Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej.

       Opiekunem gościa jest Recepcja hotelowa.

 

 

 

§ 2

Doba Hotelowa

      Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

    Doba hotelowa w pokojach trwa od 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

       Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania z Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

        Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy  przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

 

 

    § 3

Rezerwacja i meldunek

    Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić wydania  karty/klucza do pokoju.

      Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.

        Osoby spoza hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 6:00 do godz. 22:00

  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do  pobrania depozytu gotówkowego lub blokady środków na karcie płatniczej/kredytowej w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 100 PLN/dobę na dodatkowe usługi

       W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel nie ma obowiązku  zwrotu  opłaty za daną dobę hotelową.

 

§ 4

        Usługi i Usługi dodatkowe

     Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem

    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji Hotelu, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom :

Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu

Sprzątanie Hotelu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

Sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność

Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

Budzenie o wyznaczonej godzinie

Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem 6 ust. 4 Regulaminu

Przechowywanie bagażu Gościa – Hotel może odmówić  przyjęcia bagażu , przechowywania bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa hotelowego oraz nie mających cech bagażu osobistego

Zamawianie taxi

 

§ 5

       Odpowiedzialność Gości

         Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

        Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Hotel zastrzega sobie prawo do odrębnej i indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.

       W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz opuszczenia Hotelu.

       Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor , zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

 

                    §6

     Odpowiedzialność  Hotelu

         Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w  zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

      Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

       Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu na recepcji

         Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych przekraczających  możliwość przechowania w depozycie hotelowym.

         Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostałych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy każdym innym miejscu na terenie hotelu.

 

§7

      Zwrot Rzeczy Pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres  3 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§8

                  Cisza nocna

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

 

§9

          Polityka wobec dzieci

1.         Dzieci w wieku 0 – 4 lat pobyt w hotelu gratis.

2.         Dostawka dla dziecka w wieku od 4 do 12 lat - 80 PLN za dobę ze śniadaniem

3.         Dostawka dla osób powyżej 12 roku życia - 160 PLN za dobę ze śniadaniem.

4.         Łóżeczko niemowlęce – gratis.

5.         Prośbę o  łóżeczko niemowlęce należy zgłosić na etapie rezerwacji lub na 24 godziny przed przyjazdem. Liczba łóżeczek ograniczona.

 

      §10

      Polityka wobec zwierząt

Hotel akceptuje zwierzęta   wg. obowiązującego cennika oraz odrębnego załączonego regulaminu dla Gości ze zwierzętami.

 

      §11

  Reklamacje

         Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

         Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

         Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

       §12

Postanowienia  Dodatkowe

        W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów poza wyznaczonymi miejscami. Złamanie zakazu skutkuje obciążeniem gościa w wysokości 500 zł.

         W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

        Zakazuje się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

         Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu  i  wyposażeniu.

        Gościom hotelowym nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia hotelowego i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Dopuszczalne jest używanie w pokoju hotelowym czajników znajdujących się na wyposażeniu pokoi oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie po

 

       §13

  Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych jest Lake Hill Hotel Sp. z o.o. Sp komandytowa z  siedzibą 58-564 Sosnówka, Ul. Tyrolska 2G. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.  ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS: 0000651524, NIP: 5252687387. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdą się na karcie hotelowej oraz internetowej Hotelu pod adresem: www.lakehill.pl

                                                                                                             

Dyrekcja Hotelu Lake Hill Resort & Spa

Speciální nabídky

Náladový SILVESTR 2019/2020
od 2 730PLN /osoba/pobyt
od 2 730PLN /osoba/pobyt

Vydejte se s námi na cestu za kulinářskými zážitky za doprovodu nejkrásnějších skladeb světové a polské hudby. Nabídka je platná v období ...

Podrobnosti nabídky

Náladový SILVESTR 2019/2020

SILVESTR 2019/2020
od 1 966PLN /osoba/pobyt
od 1 966PLN /osoba/pobyt

Silvestrovské šílenství 2019/2020 v Lake Hill Resort & SPA. Nabídka je platná v období 29.12.2019 - 03.01.2020

Podrobnosti nabídky

SILVESTR 2019/2020

ZIMNÍ ŠÍLENSTVÍ NA SVAHU 7 dnů (6 nocí)
od 2 302PLN /osoba/pobyt
od 2 302PLN /osoba/pobyt

Zimní prázdniny jsou skvělou příležitostí užívat si šílenství na svahu. Po aktivním dni pak můžete relaxovat ve Wellness Lake Hill Resort ...

Podrobnosti nabídky

ZIMNÍ ŠÍLENSTVÍ NA SVAHU 7 dnů (6 nocí)

VÁNOCE V LAKE HILL
od 1 592PLN /osoba/pobyt
od 1 592PLN /osoba/pobyt

Vánoce 2019 v Lake Hill Resort & SPA. Nabídka je platná v období 21.12 - 28.12.2019

Podrobnosti nabídky

VÁNOCE V LAKE HILL

RODINNÁ DOVOLENÁ S VÝHLEDEM NA SNĚŽKU
od 1 395PLN /osoba/pobyt
od 1 395PLN /osoba/pobyt

Zimní prázdniny jsou skvělou příležitostí k pobytu v Krkonoších. Užijte si bezstarostnou rodinnou dovolenou s výhledem na Sněžku, v Lake Hill ...

Podrobnosti nabídky

RODINNÁ DOVOLENÁ S VÝHLEDEM NA SNĚŽKU

Cena dne - pružná nabídka
od 349PLN /noc
od 349PLN /noc

Garance nejnižší ceny v případě rezervace online! Možnost zrušení zdarma.

Podrobnosti nabídky

Cena dne - pružná nabídka

Zobrazit všechny nabídky

Tyrolska 2 G
58-564 Sosnówka, PL

Zobrazit na mapě
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM