Lake Hill Resort & Spa, Sosnówka
, Sosnówka
Příjezd
Odjezd

Ubytovací řád Lake Hill Resort & Spa

 

§ 1

Předmět Ubytovacího řádu

        Tento Ubytovací řád vymezuje předmět poskytování služeb, podmínky odpovědnosti a pobytu v Hotelu a je nedílnou součástí smlouvy, která je uzavírána podepsáním přihlašovacího lístku a konkludentně na základě rezervace, zaplacením záloh nebo celé ceny pobytu v Hotelu. Uskutečněním úkonů dle předchozí věty host potvrzuje, že se seznámil a přijímá podmínky Ubytovacího řádu Uskutečněním úkonů podle předchozí věty host potvrzuje, že se seznámil a přijímá podmínky Ubytovacího řádu. 

       Ubytovací řád platí pro všechny osoby, které pobývají v

LAKE HILL RESORT & SPA

ul. Tyrolska 2G, 58-564 Sosnówka, Polsko

         Ubytovací řád je k náhledu na recepci Hotelu a na internetových stránkách.

       Kontaktním místem pro hosty je hotelová recepce.

 

 

§ 2

Ubytovací den

      Hotelové pokoje jsou pronajímány na ubytovací dny.

    Ubytovací den trvá od 15:00 hod. do 11:00 hod. následujícího dne.

       O prodloužení pobytu na dobu delší, než která byla stanovena při příjezdu, musí host požádat nejpozději do 20:00 hod. v den předcházející odhlášení z Hotelu. Hotel vyhoví žádosti o prodloužení pobytu podle dostupnosti pokojů.

        Objekt si vyhrazuje právo odmítnout prodloužit pobyt hosta, pokud předtím neuhradí dosavadní pobyt nebo nebude dodržovat Ubytovací řád.

 

 

    § 3

Rezervace a přihlášení

    Host při přihlášení na recepci předloží doklad totožnosti s fotografií a podepíše přihlášku. Pokud host odmítne předložit doklad totožnosti způsobem, který umožňuje přihlášení, je recepční oprávněn mu odmítnout vydat kartu/klíč k pokoji.

      Host nesmí poskytovat pokoj jiným osobám, a to i když mu ještě neskončil zaplacený pobyt.

        Osoby, které nejsou v hotelu ubytovány, se mohou navštěvovat hotelové pokoje v době od 6:00 hod. do 22:00 hod. Kvůli současné epidemické situaci nelze přijímat osoby, které nejsou v areálu ubytovány. 

  Objekt může odmítnout přijmout hosta, který při předchozím pobytu hrubě porušil Ubytovací řád, zejména poškodil majetek hotelu nebo hostů, poškodil hosty, pracovníky nebo jiné osoby, které byly v hotelu. Hotel si vyhrazuje právo vybrat depozit v hotovosti nebo zablokovat prostředky na platební či kreditní kartě ve výši ceny celého pobytu a dále 100 PLN/den na doplňkové služby.

       Pokud host ukončí pobyt v průběhu dne, Hotel mu není povinen vrátit cenu za daný ubytovací den.

 

 

§ 4

Služby a doplňkové služby

     Hotel poskytuje služby, které jsou v souladu s jeho kategorií a standardem.

    Případné výhrady ke kvalitě služeb musí host neprodleně oznámit na recepci, aby pracovníci mohli reagovat a zlepšit jejich standard.

Hotel je povinen zajistit hostům:

podmínky pro nerušený odpočinek

bezpečný pobyt, včetně mlčenlivosti ohledně údajů o hostu,

profesionální a vstřícnou obsluhu u všech služeb poskytovaných v Hotelu,

dezinfekci pokojů a společných prostor Hotelu,

úklid Hotelu a nezbytné opravy vybavení během nepřítomnosti hosta, během přítomnosti hosta pouze na jeho žádost,

technicky funkční služby; v případě poruch, které není možné odstranit neprodleně, se Hotel bude snažit podle možností vyměnit pokoj nebo jiným způsobem takovou komplikaci zmírnit.

Hotel poskytuje následující služby na vyžádání:

poskytování informací souvisejících s pobytem a cestováním,

buzení ve stanovenou dobu,

uschování zavazadel hosta – Hotel může odmítnout převzít a uchovávat zavazadla v době mimo pobyt hosta v Hotelu a u zavazadel, které nejsou běžnými osobními zavazadly,

úklid pokojů během pobytu – mj. výměna povlečení, ručníků, vysávání, dezinfekce;

úklid probíhá jednou denně na žádost hosta podle pokynů dostupných v pokojích v době od 9:00 do 19:00 hod., úklid se neprovádí v den přihlášení,

objednání taxi.

 

 

§ 5

Odpovědnost hostů

         Děti mladší 16 let musí být v Hotelu pod stálým dohledem svých zákonných zástupců. Zákonní zástupci nesou plnou hmotnou odpovědnost za všechny škody na vybavení a technických zařízeních způsobené dětmi.

        Host nese plnou hmotnou odpovědnosti za poškození všeho druhu nebo zničení vybavení a technických zařízení Hotelu vzniklá jeho zaviněním nebo zaviněním osob, které ho navštívily, nebo osob, které navštívily jeho návštěvu. Hotel si vyhrazuje možnost stáhnout z kreditní karty hosta náhradu za způsobené škody po jeho odjezdu. Hotel si vyhrazuje právo samostatně a individuálně stanovit hodnotu poškození podle prací, které budou nutné k jeho odstranění.

       Objekt je oprávněn odmítnou poskytnout služby tomu, kdo porušuje Ubytovací řád. Taková osoba je povinna neprodleně splnit pokyny Hotelu, zaplatit za případné škody a opustit Hotel.

       Kvůli bezpečnosti je host vždy při odchodu z pokoje povinen vypnout televizi, zhasnout světlo, zavřít kohoutky a zkontrolovat zamčení dveří.

Host přebírá odpovědnost za vystavenou pokojovou kartu, která je zároveň potvrzením doobjednávek vyřízených na recepci, např. služby poskytované v Lake Hill Resort & SPA Restaurant nebo Lobby baru. Při ztrátě nebo poškození karty je účtován poplatek 100 PLN.

V případě neoprávněné aktivace ručního požárního poplachu ROP na hotelové chodbě bude Hostovi účtována pokuta ve výši 3 000 PLN.

 

 

 

§ 6

Odpovědnost hotelu

         Hotel odpovídá za ztrátu věcí, které si donesly s sebou osoby využívající jeho služeb, v rozsahu podle občanského zákoníku.

      Vzniklou škodu je Host povinen oznámit na recepci neprodleně poté, co ji zjistí.

Hotel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu automobilu nebo jiného vozidla hosta, věcí a živých zvířat, které v něm byly ponechány, bez ohledu na to, zda tato vozidla byla zaparkována na hotelovém parkovišti nebo jakémkoliv jiném místě v hotelovém areálu.

 

 

§ 7

Vracení zapomenutých věcí

Osobní věci, které host zapomene v hotelovém pokoji, mu budou na jeho náklady zaslány na adresu, kterou uvede.  Pokud Hotel neobdrží takový pokyn, uskladní tyto věci na 40 dnů a po uplynutí této doby přejdou tyto věci do jeho vlastnictví. Vzhledem ke svým vlastnostem budou potraviny uskladněny na dobu 24 hodin.

 

 

§ 8

Noční klid

V Hotelu platí noční klid v době od 22:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne.

 

 

§ 9

Pobyt dětí

1.         Děti ve věku 0-4 roky mají ubytování v Hotelu zdarma.

2.         Přistýlka pro dítě ve věku 4-12 let – podle ceníku.

3.         Přistýlka pro dítě ve věku nad 12 let – podle ceníku.

4.         Dětská postýlka – zdarma.

5.         O dětskou postýlku je potřeba požádat při rezervaci. Počet postýlek je omezen.

 

 

§ 10

Pobyt se zvířaty

Hotel umožňuje pobyt s domácími zvířaty podle platného ceníku a zvláštních podmínek, které hosté se zvířaty mají k dispozici na hotelové recepci.

Nejdůležitější informace:

Host je povinen oznámit pobyt se zvířetem při rezervaci.

Hotel nepřijímá psy ras, které jsou považovány za agresivní. Seznam agresivních ras psů dle nařízení ministra vnitra a veřejné správy ze dne 28. dubna 2003: pitbulteriér, mallorská doba, americký buldok, argentinská doga, kanárská doga, tosa-inu, rotvajler, akbaš, anatolský pastevecký pes, moskevský strážní pes, kavkazský pastevecký pes.

Do Hotelu jsou přijímána pouze zdravá zvířata se zdravotní knížkou, platným očkováním a potvrzení o odčervení. Při příjezdu může hotelová recepce požádat o předložení zdravotní knížky. Pokud zvíře nebude mít platná očkování, je kvůli bezpečností ostatních hostů recepce oprávněna odmítnout jeho pobyt v hotelu a areálu.

Majitel zvířete je povinen mu zajistit potřebné vybavení, např. vodítko, obojek, náhubek, pelíšek, kyvetu, misky na krmivo a vodu, štěrk, sáčky na exkrementy. V hotelové recepci jsou dostupné misky na krmivo a vodu v omezeném počtu.

Je zakázáno používat ručníky a povlečení v apartmánu pro potřeby zvířat. Hotel nesouhlasí s tím, aby zvířata byly v postelích nebo na pohovkách a aby v pokojích a jiných prostorech vykonávala své fyziologické potřeby.   

Pokud dojde k zašpinění pokoje (včetně podlahové krytiny, matrací nebo dalšího vybavení), je majitel zvířete povinen uhradit náklady související s opravou nebo vyčištěním. Výši škody určí ředitelství hotelu.

Zvířata se mohou v hotelu zdržovat ve vymezených zónách, kde musí být na vodítku. Zvířata, která mohou ohrožovat své okolí, musí mít také náhubky a musí být pod kontrolou dospělé osoby. Zejména je zakázáno vodit zvířata do wellness zóny, kids clubu a play roomu. Výjimkou je vodicí pes.

Majitel zvířete nese plnou finanční a právní odpovědnost za škody, které jeho zvíře způsobí jiným osobám a na majetku Objektu a hostů.

 

 

§ 11

Reklamace

Hosté jsou oprávněni reklamovat zjištěné nedostatky v kvalitě poskytovaných služeb.

Veškeré reklamace přijímá recepce.

Reklamace musí být podána neprodleně po zjištění nedostatků ve standardu poskytovaných služeb.

 

 

§ 12

Doplňková ustanovení

        V Hotelu platí úplný zákaz kouření tabáku a e-cigaret mimo k tomu určená místa. Za porušení tohoto zákazu bude hostu vyúčtována pokuta ve výši 500 PLN.

         V hotelových pokojích nesmí být uchováváno nebezpečné zboží, zbraně, munice, hořlaviny, výbušniny a zábavná pyrotechnika.

        V Hotelu je zakázáno provádět akvizici a podomní prodej, ponechávat reklamní a volební materiály a pořádat hazardní hry.

         Hosté nesmí nijak upravovat nábytek a vybavení v hotelových pokojích.

        Hosté nesmí používat zařízení a předměty, které mohou poškodit hotelový majetek a věci jiných hostů, zejména zařízení, která mohou způsobit požár nebo zalití. V pokojích je povoleno používat rychlovarné konvice a další zařízení, která jsou jejich vybavením.

Wellness zóna má hodiny pro dospělé: 20:00-22:00 a hodiny určené pro děti: 12:00-14:00.

 

§ 13

Osobní údaje

Správcem osobních údajů je Lake Hill Hotel Sp. z o.o. Sp. kom., se sídlem ul. Tyrolska 2G, 58-564 Sosnówka, Polsko, která je zapsaná v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeném Oblastním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě XII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod č. KRS: 0000651524, DIČ: 5252687387. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou na hotelovém lístku v recepci.

Ředitelství hotelu Lake Hill Resort & Spa

 

Speciální nabídky

Zlatý podzim v Krkonoších
od 377PLN na osobu
od 377PLN na osobu

Úchvatná scenérie Krkonoš, hřejivé paprsky podzimního slunce, všechny barvy přírody, a k tomu hořčíkové koupele, večerní saunování, krkonošské ...

Podrobnosti nabídky

Zlatý podzim v Krkonoších

Červnový prodloužený víkend v hotelu Lake Hill
od 375PLN na osobu
od 375PLN na osobu

Blíží se další příležitost navštívit Krkonoše! Přijeďte v červnu na prodloužený víkend k jezeru Lake Hill s atrakcemi pro malé i velké.

Podrobnosti nabídky

Červnový prodloužený víkend v hotelu Lake Hill

Dovolená FIRST MINUTE v hotelu Lake Hill -10%
od 324PLN na osobu
od 324PLN na osobu

Už jste začali toužit po letním slunci a výhledu na celé panorama Krkonoš? Již nyní si můžete rezervovat first minute dovolenou v Lake Hill ...

Podrobnosti nabídky

Dovolená FIRST MINUTE v hotelu Lake Hill -10%

Léto v Lake Hill Hotel – nabídka long stay
od 345PLN na osobu
od 345PLN na osobu

Přijeďte do Krkonoš a zůstaňte u nás déle a levněji. Speciální nabídka dlouhodobých pobytů je ideálním řešením pro všechny, kteří ...

Podrobnosti nabídky

Léto v Lake Hill Hotel – nabídka long stay

Cena za den – flexibilní nabídka s polopenzí  Lake Hill Hotel
od 372PLN na osobu
od 372PLN na osobu

Spontánní výlet do hor? Proč ne! Využijte naší flexibilní nabídku – garance nejnižší ceny s možností bezplatného zrušení. Relaxujte ...

Podrobnosti nabídky

Cena za den – flexibilní nabídka s polopenzí Lake Hill Hotel

Cena dne - flexibilní nabídka Lake Hill Hotel
od 252PLN na osobu
od 252PLN na osobu

Spontánní výlet do hor? Proč ne! Využijte naší flexibilní nabídku – garance nejnižší ceny s možností bezplatného zrušení. Relaxujte ...

Podrobnosti nabídky

Cena dne - flexibilní nabídka Lake Hill Hotel

Cena dne se snídaní v Lake Hill Apartments
od 144PLN na osobu
od 144PLN na osobu

Toužíte po odpočinku uprostřed zeleně, vody a hor? To vše najdete v našich prostorných rodinných apartmánech, které jsou ideální pro relaxaci ...

Podrobnosti nabídky

Cena dne se snídaní v Lake Hill Apartments

Cena za den s vlastním stravováním – Lake Hill Apartments
od 69PLN na osobu
od 69PLN na osobu

Hledáte ideální místo pro odpočinek s celou rodinou, nebo chcete někde strávit více času se svou polovičkou? Přijeďte do našich prostorných ...

Podrobnosti nabídky

Cena za den s vlastním stravováním – Lake Hill Apartments

Rodinná dovolená FIRST MINUTE v Lake Hill Apartments – nevratná nabídka
od 181PLN na osobu
od 181PLN na osobu

Hledáte ideální destinaci pro rodinnou dovolenou? Lake Hill Apartments v Krkonoších jsou především prostorné apartmány s kuchyňským koutem ...

Podrobnosti nabídky

Rodinná dovolená FIRST MINUTE v Lake Hill Apartments – nevratná nabídka

Long stay – rodinná dovolená v Lake Hill Apartments
od 226PLN na osobu
od 226PLN na osobu

Objednejte si dovolenou pro celou rodinu, zůstaňte u nás déle a my vám na oplátku nabídneme skvělé slevy! Budete mít možnost relaxovat a odpočívat ...

Podrobnosti nabídky

Long stay – rodinná dovolená v Lake Hill Apartments

Long stay pro business pobyty – nabídka pro pracující na dálku v Lake Hill Apartments
od 164PLN na osobu
od 164PLN na osobu

Hotel office uprostřed přírody – nabídka pro ty, kdo pracují na dálku a chtějí spojit efektivní práci s možností příjemného pobytu v Lake ...

Podrobnosti nabídky

Long stay pro business pobyty – nabídka pro pracující na dálku v Lake Hill Apartments

Obóz zdrowotny Marka Purczyńskiego w Lake Hill Hotel
od 6 500PLN /osoba/pobyt
od 6 500PLN /osoba/pobyt

Zapraszamy na tygodniowy pobyt do podnóża Karkonoszy w terminie 23-30 czerwca! W malowniczo położonym, luksusowym Hotelu Lake Hill Resort & Spa odbędzie ...

Podrobnosti nabídky

Obóz zdrowotny Marka Purczyńskiego w Lake Hill Hotel

Prodloužený červnový víkend v Lake Hill Apartments
od 282PLN na osobu
od 282PLN na osobu

Udělejte si malé letní prázdniny a vydejte se do Krkonoš! Zaručujeme maximální relax pro celou rodinu díky venkovnímu promítání a spoustě ...

Podrobnosti nabídky

Prodloužený červnový víkend v Lake Hill Apartments

Zobrazit všechny nabídky

Tyrolska 2 G
58-564 Sosnówka, PL

Zobrazit na mapě

K dosažení nejvyšší úrovně poskytovaných služeb používá portál cookies, které jsou ukládány v paměti prohlížeče. Podrobné informace o účelu jejich používání a možnostech změny jejich nastavení jsou uvedeny v Politice soukromí.
Kliknutím na PŘIJÍMÁM VŠE poskytujete souhlas s použitím technologií jako cookies a s tím, že Lake Hill Hotel Sp. z o .o. Sp. Komandytowa, Tyrolska 2G, 58-564, Sosnówka bude zpracovávat Vaše osobní údaje získané na internetu, jako jsou IP adresa a identifikátory cookies, pro marketingové účely (včetně automatizovaného přizpůsobování reklam podle Vašich zájmů a měření jejich účinnosti). Změnu nastavení cookies můžete provést v nastavení.

Spravovat nastavení soukromí
Cookies nezbytné pro fungování stránek

Cookies nezbytné pro fungování služeb dostupných na internetových stránkách, umožňující prohlížení nabídek, provádění rezervací, podporující zabezpečení, mj. ověřování uživatelů a detekci zneužití.

Analytické cookies

Cookies umožňující shromažďovat informace o způsobu, jak uživatelé internetové stránky používají, za účelem optimalizace jejich fungování a jejich přizpůsobení očekáváním uživatelů

Marketingové cookies

Cookies umožňující zobrazovat uživatelům marketingový obsah podle jejich preferencí a informovat je podle jejich zájmů o marketingových nabídkách týkajících se výrobků a služeb správce stránek a třetích subjektů.

Vaše předvolby dosud nebyly uloženy